Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την υλοποίηση της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια ενός (1) ημιφορτηγού εκτεταμένης καμπίνας του Δήμου Αντιπάρου (πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)»
15 Νοεμβρίου, 2023
Προκήρυξη για τη χορήγηση (3) αδειών στάσιμου εμπορίου στον Δήμο Αντιπάρου
11 Οκτωβρίου, 2023
Eναρξη υποβολής αιτήσεων για το διαγωνισμό ΣΟΧ 2/2023
10 Οκτωβρίου, 2023
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1/2023 για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων
3 Αυγούστου, 2023
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΛΩΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ
ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟ ΣΚΑΦΩΝ ΣΤΟΝ ΛΙΜΕΝΑ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ
7 Ιουνίου, 2023
Ανακοίνωσης ΣΟΧ1/2023 πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς και οδηγίες
21 Φεβρουαρίου, 2023
TEYXH ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣς ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ “ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ ΧΡΗΣΗ 2022-2023
29 Νοεμβρίου, 2022
ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος Τηλεελέγχου και ευφυών τηλεμετρικών υδρομετρητών στις υποδομές Ύδρευσης του Δήμου Αντιπάρου
11 Αυγούστου, 2022
Πρόσληψη προσωπικού για υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων
8 Αυγούστου, 2022
ΑΝΟΙΚΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΔΩΝ
5 Ιουλίου, 2022