Διεθνής προβολή για την Αντίπαρο από το «My Greek Odyssey»
19 Σεπτεμβρίου, 2023
Antiparos Circular Business 
15 Σεπτεμβρίου, 2023
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 8ου 2023
14 Σεπτεμβρίου, 2023
«Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (παρ.1 άρθρο 67 Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/18, και εγκύκ. αρ. 374/ΑΠ 39135/30.05.2022)
24 Αυγούστου, 2023
Ο τελικός πίνακας επιτυχόντων για τις σχολικές καθαρίστριες
24 Αυγούστου, 2023
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
21 Αυγούστου, 2023
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
18 Αυγούστου, 2023
ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75 Ν.3852/10)»
18 Αυγούστου, 2023
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 7ου 2023
11 Αυγούστου, 2023
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1/2023 για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων
3 Αυγούστου, 2023