∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ -Εργασίες συντήρησης και λειτουργίας εγκατάστασης επεξεργασίας λυµάτων Αντιπάρου (χρήση 2021-2022)
2 Αυγούστου, 2021
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΙΓΙΑΛΟΥ, ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΜΕ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΣΘΩΤΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ (Ορθή επανάληψη)
2 Ιουλίου, 2020
Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα (Αναγγελία Πρόσληψης Μισθωτού)
30 Ιουνίου, 2020
ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ
30 Δεκεμβρίου, 2019
Ορθή επανάληψη συμπληρωματικά ΤΕΥΔ – ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Αποκατάσταση οδού στη θέση Γλυφά ν. Αντιπάρου
24 Οκτωβρίου, 2019
ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Αποκατάσταση οδού στη θέση Γλυφά ν. Αντιπάρου
23 Οκτωβρίου, 2019
ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ» με εκτιμώμενη αξία 137.726,80 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%
21 Οκτωβρίου, 2019
ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΤΕΥΧΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ «Προμήθεια μηχανημάτων έργου του Δήμου Αντιπάρου»
16 Οκτωβρίου, 2019
Διακήρυξη Συνοπτικού διαγωνισμού για τις: «Εργασίες συντήρησης και λειτουργίας εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων Αντιπάρου (χρήση 2019-2020)»
4 Ιουλίου, 2019
«Πλακοστρώσεις και Αποκαταστάσεις οδικού δικτύου οικισμού Αντιπάρου»
23 Οκτωβρίου, 2018