ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν. 4412/2016 ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΤΙΜΗ
25 Νοεμβρίου, 2021
ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΝΗΣΩΝ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ ΠΑΡΟΥ ΚΑΙ ΑΜΟΡΓΟΥ
22 Οκτωβρίου, 2021
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ -Εργασίες συντήρησης και λειτουργίας εγκατάστασης επεξεργασίας λυµάτων Αντιπάρου (χρήση 2021-2022)
2 Αυγούστου, 2021
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΙΓΙΑΛΟΥ, ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΜΕ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΣΘΩΤΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ (Ορθή επανάληψη)
2 Ιουλίου, 2020
Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα (Αναγγελία Πρόσληψης Μισθωτού)
30 Ιουνίου, 2020
ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ
30 Δεκεμβρίου, 2019
Ορθή επανάληψη συμπληρωματικά ΤΕΥΔ – ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Αποκατάσταση οδού στη θέση Γλυφά ν. Αντιπάρου
24 Οκτωβρίου, 2019
ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Αποκατάσταση οδού στη θέση Γλυφά ν. Αντιπάρου
23 Οκτωβρίου, 2019
ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ» με εκτιμώμενη αξία 137.726,80 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%
21 Οκτωβρίου, 2019
ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΤΕΥΧΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ «Προμήθεια μηχανημάτων έργου του Δήμου Αντιπάρου»
16 Οκτωβρίου, 2019