ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ για την υπογραφή Σύμβασης Έργου με αντικείμενο «Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος τηλεελέγχου και ευφυών τηλεμετρικών υδρομετρητών στις υποδομές Ύδρευσης του Δήμου Αντιπάρου»

20 Φεβρουαρίου, 2023

Υπεγράφη, πριν από λίγες ημέρες, από τον Δήμαρχο Αντιπάρου κ. Φαρούπο και εκπρόσωπο της Αναδόχου εταιρίας «ΚΝΙΣΜΑ ΑΤΕ», η Σύμβαση για το έργο «Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος τηλεελέγχου και ευφυών τηλεμετρικών υδρομετρητών στις υποδομές Ύδρευσης του Δήμου Αντιπάρου».

Πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό έργο για τον Δήμο Αντιπάρου, που αφορά την εγκατάσταση υπερσύγχρονου συστήματος τηλεμετρίας για τον έλεγχο των σταθμών ύδρευσης και αποχέτευσης, την αντικατάσταση των υδρομετρητών των καταναλωτών με νέου τύπου ψηφιακά AMR, καθώς και την δημιουργία ασύρματου δικτύου για την υποστήριξη των παραπάνω εφαρμογών. Ο συνολικός προϋπολογισμός της πράξης ανέρχεται στα 2.271.680,00€ και η χρηματοδότηση εξασφαλίστηκε από το πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» του Υπουργείου Εσωτερικών.

Αναλυτικότερα, το σύστημα τηλεελέγχου και τηλεχειρισμού θα αποτελείται από τον Κεντρικό Σταθμό Ελέγχου (ΚΣΕ), τους δεκαοκτώ (18) Τοπικούς Σταθμούς Ελέγχου (ΤΣΕ) σε επιλεγμένες θέσεις του Δικτύου Ύδρευσης του Δήμου, καθώς τις απαραίτητες διατάξεις για την ασύρματη επικοινωνία μεταξύ ΤΣΕ και ΚΣΕ. Ταυτόχρονα θα εγκατασταθούν και 1000 έξυπνοι μετρητές κατανάλωσης σε τερματικά σημεία του δικτύου ύδρευσης (τελικοί καταναλωτές). Η εγκατάσταση μετρητών κατανάλωσης με διατάξεις καταγραφής και επικοινωνιακό εξοπλισμό θα προσδώσει στην υπηρεσία σε πραγματικό χρόνο όλα τα δεδομένα κατανάλωσης στις απολήξεις του δικτύου έτσι ώστε να είναι σε θέση να έχει άμεση ενημέρωση για περιπτώσεις θραύσεων, ύπαρξης φερτών ή αέρα στο δίκτυο και γενικά να είναι σε θέση να λαμβάνει πλήρη γνώση της λειτουργίας του εσωτερικού δικτύου (μέχρι την παροχή του κάθε καταναλωτή) αναπτύσσοντας παράλληλα το επίπεδο παρεχόμενων υπηρεσιών σε αυτόν.

Με την προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία του συνολικού προτεινόμενου συστήματος θα ολοκληρωθεί το σύστημα διαχείρισης υδατικών πόρων (ποσοτικά και ποιοτικά) για το σύνολο του Δήμου Αντιπάρου, που σκοπό θα έχει την εξασφάλιση της επάρκειας και της ποιότητας του παρεχόμενου νερού και την μείωση των αφανών διαρροών. Ανά πάσα στιγμή, το σύστημα θα έχει τη δυνατότητα καταγραφής και συλλογής δεδομένων αναφορικά με τις τιμές των υδραυλικών, ηλεκτρικών και ποιοτικών παραμέτρων του δικτύου ύδρευσης. Σε αυτές περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων τιμές παροχής και πίεσης σε αγωγούς κατάθλιψης ή τροφοδοσίας, τιμές στάθμης δεξαμενών, τιμές καταναλισκόμενης ισχύος, δείκτες ποιότητας νερού (χλώριο, αγωγιμότητα, θολότητα και PH). Οι μετρούμενες τιμές μεταδίδονται μέσω τηλεπικοινωνιακού συστήματος στον ΚΣΕ όπου και λαμβάνει χώρα η αποθήκευση του συνόλου των τιμών, ανά ΤΣΕ (στη βάση δεδομένων) καθώς και οποιασδήποτε μορφής επεξεργασία. Η καταγραφή των τιμών μέτρησης τόσο σε πραγματικούς χρόνους όσο και σε επίπεδο ιστορικού, θα παρέχει τη δυνατότητα στους χειριστές του Δήμου και τους υπεύθυνους μηχανικούς για κατάλληλη λήψη αποφάσεων και σχεδιασμό ενεργειών. Η αξιολόγηση του πλήθους των συλλεγόμενων πληροφοριών επιτρέπει τον πλήρη έλεγχο των επιλεγμένων Τοπικών Σταθμών του δικτύου ύδρευσης και τη βέλτιστη ρύθμιση των παραμέτρων λειτουργίας του δικτύου (ελάχιστη κατανάλωση ενέργειας και παροχής ύδατος). Ιδιαίτερα σημαντική κρίνεται και η δυνατότητα έγκαιρης παρέμβασης (απομακρυσμένα ή τοπικά) για την πρόληψη ή/και την αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων.

Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις στο σύστημα ελέγχου του δικτύου ύδρευσης βελτιώνουν και αναβαθμίζουν κατακόρυφα τις υφιστάμενες υποδομές υδροδότησης. Αυτή η βελτίωση επιτυγχάνεται μέσω επιλεγμένων λειτουργιών αυτοματοποίησης, τηλεποπτείας και τηλεχειρισμού οι οποίες προσφέρουν αποτελεσματικότερη διαχείριση και εκμετάλλευση του δικτύου ύδρευσης.

Η εγκατάσταση θα περιλαμβάνει τα κάτωθι τμήματα και εργασίες, όπως αυτές περιγράφονται στις προδιαγραφές που ακολουθούν:

  1. Λεπτομερής σχεδίαση του συστήματος Τηλελέγχου – Τηλεχειρισμού σε επίπεδο λογικής και φυσικής αρχιτεκτονικής (δικτύωσης και επεξεργασίας δεδομένων),καθώς και εξοπλισμού βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης .

ii) Προμήθεια και εγκατάσταση του προσφερόμενου εξοπλισμού στον Κεντρικό Σταθμό Ελέγχου που μπορεί να διακριθεί στις ακόλουθες κατηγορίες:

1) Εξοπλισμό Προγραμματιζόμενου Λογικού Ελεγκτή (PLC), που αποτελεί τον Διαχειριστή Επικοινωνιών του συστήματος

2) Εξοπλισμό τηλεπικοινωνιών για την επικοινωνία του Κεντρικού Σταθμού Ελέγχου (ΚΣΕ) με τους  σταθμούς ελέγχου.

3) Εξοπλισμό ηλεκτρονικών υπολογιστών (server, client) και δικτύων

iii)       Προμήθεια και εγκατάσταση του εξοπλισμού συλλογής δεδομένων των Τοπικών Σταθμών Ελέγχου, που περιλαμβάνει δεκαοκτώ (18) σταθμούς του δικτύου ύδρευσης

iv)       Προμήθεια και εγκατάσταση του απαιτούμενου εξοπλισμού επικοινωνίας (Τοπικοί Σταθμοί Ελέγχου και πιθανοί Αναμεταδότες για την επίτευξη επικοινωνίας δυσπρόσιτων σημείων)

v) Προμήθεια και εγκατάσταση οργάνων μέτρησης των Τοπικών Σταθμών Ελέγχου όπως μετρητές παροχής/πίεσης, σταθμήμετρα, πολυόργανα μέτρησης ηλεκτρικών μεγεθών

vi)  Προμήθεια ρυθμιστών στροφών (inverter) για την οδήγηση όλων των αντλητικών συγκροτημάτων του δικτύου ύδρευσης

vii)      Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού μέτρησης ποιοτικών παραμέτρων στις τρείς κύριες δεξαμενές αποθήκευσης νερού του δήμου Αντιπάρου.

viii)     Προμήθεια και εγκατάσταση έξυπνων υδρομετρητών προς αντικατάσταση παλαιών, στις παροχές των καταναλωτών.

ix)       Ανάπτυξη και εγκατάσταση των παρακάτω εφαρμογών λογισμικού:

  1. Λογισμικό επικοινωνίας του ΚΣΕ με τους Τοπικούς Σταθμούς Ελέγχου
  2. Λογισμικό τηλελέγχου τηλεχειρισμού
  3. Λογισμικό Διαχείρισης Βλαβών και Συντήρησης Εξοπλισμού          
  4. Λογισμικό Υδατικού Ισοζυγίου
  5. Λογισμικό Ποιοτικού Ελέγχου Υδάτων
  6. Λογισμικό ενεργειακής βελτίωσης δικτύου ύδρευσης
  7. Λογισμικό προγραμματισμού, λήψης και επεξεργασίας δεδομένων κατανάλωσης

x) Προσαρμογές και μετατροπές σε ηλεκτρικές και υδραυλικές εγκαταστάσεις, όπου απαιτείται για την πραγματοποίηση του έργου σε ένα ενιαίο ολοκληρωμένο σύνολο.

xi) Εργοστασιακές και επί τόπου του έργου δοκιµές αποδοχής, δοκιμές ολοκλήρωσης των εργασιών και παράδοσης του συστήματος.

xii) Παράδοση σχεδίων. Παράδοση εγχειριδίων λειτουργίας και συντήρησης. Παράδοση τεκμηρίωσης. Εκπαίδευση του προσωπικού στις λειτουργίες, την υποστήριξη και τη συντήρηση του νέου ολοκληρωμένου συστήματος.

xiii)   Εγγύηση καλής λειτουργίας. Παροχή υπηρεσιών συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης

Η εκπόνηση της μελέτης, οι αδειοδοτήσεις και η υποβολή του Φακέλου και του Τεχνικού Δελτίου έγινε από την Τεχνική Υπηρεσία της ΔΕΥΑ Πάρου, σε εφαρμογή σχετικής Προγραμματικής Σύμβασης και συνεργασίας με τον Δήμο Αντιπάρου.

Οι εργασίες εκτιμάται ότι θα ξεκινήσουν άμεσα και θα διαρκέσουν μέχρι το τέλος του έτους. 

Ο Δήμαρχος Αντιπάρου
   Αναστάσιος Δ. Φαρούπος