ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικής Επιτροπής» (Άρθρο  9 του ν.5056/2023 )»

19 Ιανουαρίου, 2024

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ                 Αντίπαρος:19/01/2024

         ΔΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ                                                     Αριθ. Πρωτ:180

Τ.Κ 84007

                                                                                                    ΠΡΟΣ:

                                                                                           Αποδέκτες (όπως ο πίνακας αποδεκτών)

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικής Επιτροπής» (Άρθρο  9 του ν.5056/2023

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα την 25/01/2024 , ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου  9 του ν.5056/2023):

ΘΕΜΑ 1ο: «Εκλογή Αντιπροέδρου Δημοτικής Επιτροπής (Α74 ν. 3852/10)»

ΘΕΜΑ 2Ο: «Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας Διαγωνισμών Υπηρεσιών, αξιολόγησης προσφορών και γνωμοδότησης επί αυτών, για το έτος 2024,βασει του Ν. 4412/16.

ΘΕΜΑ 3Ο :«Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών,αξιολόγησης προσφορών και γνωμοδότησης επι αυτών, για το οικ. έτος 2024, βασει του Ν.4412/16.

ΘΕΜΑ 4Ο : :«Συγκρότηση Επιτροπής συντήρησης και επισκευής οχημάτων του (ανάθεση επισκευών –αγοράς ανταλλακτικών ) έτους 2024.

ΘΕΜΑ 5Ο  :«Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής ανταλλακτικών και των εργασιών που αφορούν την επισκευή και συντήρηση οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου για το έτος 2024.

ΘΕΜΑ 6Ο : «Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής δημόσιων συμβάσεων προμηθειών για το έτος 2024»

ΘΕΜΑ 7Ο : «Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής του αντικειμένου δημόσιων συμβάσεων παροχής γενικών υπηρεσιών , για το έτος 2024.

ΘΕΜΑ 8Ο : «Άσκηση ενώπιον του ΣτΕ Αίτησης για την Ακύρωση ΥΑ παρακράτησης πόρων των δήμων, κατ’ εφαρμογήν των διατάξεων του αρ. 38 του ν. 4819/2021 (τέλος ταφής)»

ΘΕΜΑ 9Ο : «Έγκριση Πρακτικού 1 κατόπιν διενέργειας ανοικτής ηλεκτρονικής διαγωνιστικής διαδικασίας κάτω των ορίων για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια πετρελαιοειδών του Δήμου Αντιπάρου», συνολικού προϋπ/σμού  159.000,00€, συμπ/νου του Φ.Π.Α. – ματαίωση αποτελεσμάτων»

                                                                  Ο Πρόεδρος

Φαρούπος Αναστάσιος