ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικής Επιτροπής» (Άρθρο  9 του ν.5056/2023 )»

10 Μαΐου, 2024

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ                 Αντίπαρος: 10/05/2024

         ΔΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ                                                     Αριθ. Πρωτ:1193

Τ.Κ 84007

                                                                                                    ΠΡΟΣ:

                                                                                           Αποδέκτες (όπως ο πίνακας αποδεκτών)

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικής Επιτροπής» (Άρθρο 9 του ν.5056/2023 )»

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής, που θα
διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα την 16/05/2024 , ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 για τη συζήτηση
και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές
διατάξεις του άρθρου 9 του ν.5056/2023):


ΘΕΜΑ 1 ο : «Λήψη απόφασης περί έγκρισης υποβολής πρότασης για την πράξη «Βελτίωση της
προσβασιμότητας στις παραλίες του Δήμου Αντιπάρου»


ΘΕΜΑ 2 ο: : «Λήψη Απόφασης περί χορήγησης ή μη άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης
μουσικής – μουσικών οργάνων» .

                                                                  Ο Πρόεδρος

                                                      Φαρούπος Αναστάσιος