ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικής Επιτροπής» (Άρθρο 9 του ν.5056/2023 )»

29 Απριλίου, 2024


Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα
διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα την 30/04/2024 , ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 για τη συζήτηση και
λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές
διατάξεις του άρθρου 9 του ν.5056/2023):


ΘΕΜΑ 1 ο : Έγκριση διενέργειας ανοικτής ηλεκτρονικής διαγωνιστικής διαδικασίας κάτω των ορίων
–έγκριση τεχνικών προδιαγραφών–καθορισμός όρων διακήρυξης διαγωνισμού για την υπηρεσία με
τίτλο: «Εργασίες συντήρησης και λειτουργίας εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων του Δήμου
Αντιπάρου (2024-2026)», συνολικού προϋπ/σμού 180.358,00 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.


ΘΕΜΑ 2 Ο : «Σύνταξη 1 ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2024» .

Ο Πρόεδρος
Φαρούπος Αναστάσιος