ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικής Επιτροπής» (Άρθρο 9 του ν.5056/2023 )»

3 Ιουλίου, 2024


Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής,
που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα την 04/06/2024 , ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 για τη
συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις
σχετικές διατάξεις του άρθρου 9 του ν.5056/2023):
ΘΕΜΑ 1 ο :
Ανάθεση της προμήθειας ανταλλακτικών για τη λειτουργία μονάδας αφαλάτωσης του
Δήμου Αντιπάρου, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, σύμφωνα με την περίπτωση γ’ της
παραγράφου 2 του άρθρου 32 του ν.4412/16 με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς
προηγούμενη δημοσίευση.

Ο Πρόεδρος

Φαρούπος Αναστάσιος