ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

28 Φεβρουαρίου, 2024

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα
διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα την 29/02/2024 , ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 για τη συζήτηση
και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές
διατάξεις του άρθρου 9 του ν.5056/2023):
ΘΕΜΑ 1 ο : «Αποδοχή ποσού για την «Κάλυψη δαπάνης μισθοδοσίας του προσωπικού
καθαριότητας με σχέση ΙΔΟΧ στις Σχολικές μονάδες της χώρας για το έτος 2023-2024

ΘΕΜΑ 2 ο «Αποδοχή ποσού για την «Κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας»
ΘΕΜΑ 3 ο . Συγκρότηση επιτροπής διερεύνησης τιμών για την έρευνα αγοράς στο
πλαίσιο υποβολής αίτησης χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο » για την
Πρόσκληση με κωδικό 41_Δ.1.3 και τίτλο «Ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών στους
τομείς του πολιτισμού και τουρισμού», της ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ», για την πράξη με τίτλο: «Νέες Ψηφιακές
Εφαρμογές για την Τουριστική προβολή και προώθηση του πολιτιστικού αποθέματος
του Δήμου Αντιπάρου»

Ο Πρόεδρος
Φαρούπος Αναστάσιος