ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75 Ν.3852/10)»

12 Σεπτεμβρίου, 2023

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα την 18/09/2023 , ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87):

ΘΕΜΑ 1ο : «Αποδοχή ποσού από την Περιφερειακή Ένωση Δήμων Νοτίου Αιγαίου     

                    (Π.Ε.Δ.) κατόπιν αιτήματος του Δήμου Αντιπάρου για χρηματοδότηση της 

                    έκδοσης των πρακτικών της αρχαιολογικής ημερίδας: «Μνημεία και 

                    αρχαιότητες Αντιπάρου και των νησίδων της»

ΘΕΜΑ 2Ο : «Αποδοχή ποσού για  την «Κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών 

                          δαπανών των  Δήμων , λόγω της επιβάρυνσης τους από την αύξηση του 

                         ενεργειακού κόστους»

ΘΕΜΑ 3Ο : α) «Λήψη απόφασης  για την ενίσχυση των πληγέντων Δήμων από τα 

                     πλημμυρικά φαινόμενα» και ΄

                     β) «Εξειδίκευση πίστωσης από τον Κ.Α. 10-6699 του προϋπολογισμού 2023 με 

                     τίτλο ‘’ Λοιπές Προμήθειες Αναλωσίμων»   

                                                                   Ο Πρόεδρος

Φαρούπος Αναστάσιος