ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

1 Νοεμβρίου, 2017

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75 Ν.3852/10)»

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα την 03/11/2017  , ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87):

ΘΕΜΑ 1ο : 

Έγκριση προσωρινού αναδόχου του έργου με τίτλο «Κατασκευή οστεοφυλακίου»

ΘΕΜΑ 2Ο :

Έγκριση προσωρινού αναδόχου του έργου με τίτλο «Κατασκευή χώρου στάθμευσης Δήμου Αντιπάρου»

ΘΕΜΑ 3Ο :

Έγκριση προσωρινού αναδόχου του έργου με τίτλο «Ασφαλτοστρώσεις οδών Αντιπάρου»

ΘΕΜΑ 4Ο :

Έγκριση Τριμηνιαίας Έκθεσης προϋπολογισμού για το Γ΄τρίμηνο οικονομικού έτους 2017.

ΘΕΜΑ 5Ο :

Α)Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου Αντιπαρου (χρήση 2017-2018)

Β) Έγκριση της με αρ. 12/2017 μελέτης με αρ. πρωτ. 4523/22-09-2017, τεχνικών προδιαγραφών και των όρων διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού.

ΘΕΜΑ 6Ο :

Έγκριση δέσμευσης και διάθεση πίστωσης για την επιστροφή αχρεωστήτως    καταβληθέντων.

ΘΕΜΑ 7Ο :

«Έγκριση δαπάνης και ψήφιση διάθεση πίστωσης για την προμήθεια  ζωοτροφών για τα αδέσποτα».

ΘΕΜΑ 8Ο :

«Έγκριση δαπάνης και ψήφιση διάθεση πίστωσης για την επισκευή συντήρησης του Δημοτικού οχήματος : ΚΗΙ-9873»

ΘΕΜΑ 9Ο :

Μερική αποδέσμευση του Κ.Α : 00-8231.007

ΘΕΜΑ 10Ο:

Σύνταξη 3ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017.

ΘΕΜΑ 11Ο :

Έγκριση δέσμευσης και διάθεση πίστωσης του ΚΑΕ : 25-6211 ” Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος”.

ΘΕΜΑ 12Ο :

«Έγκριση δαπάνης και ψήφιση διάθεση πίστωσης για την επισκευή συντήρησης του Δημοτικού μηχανήματος συμπίεσης απορριμμάτων».

    Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

               Αναστάσιος Δ. Φαρούπος