ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

11 Δεκεμβρίου, 2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ                 Αντίπαρος:07/12/2023

         ΔΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ                                                     Αριθ. Πρωτ:3756

Τ.Κ 84007

                                                                                                    ΠΡΟΣ:

                                                                                           Αποδέκτες (όπως ο πίνακας αποδεκτών)

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75 Ν.3852/10)»

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα την 12/12/2023 , ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87):

ΘΕΜΑ 1ο: «Έγκριση διενέργειας ανοικτής ηλεκτρονικής διαγωνιστικής διαδικασίας κάτω των ορίων –έγκριση τεχνικών προδιαγραφών–καθορισμός όρων διακήρυξης διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια πετρελαιοειδών του Δήμου Αντιπάρου και των νομικών του προσώπων», συνολικού προϋπ/σμού  159.000,00€, συμπ/νου του ΦΠΑ.

ΘΕΜΑ 2Ο : Έγκριση Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών Για το Υποέργο 2: «Ασφαλτοστρώσεις οδών Αντιπάρου» της προγραμματικής σύμβασης με τίτλο “Εκπόνηση απαραίτητων μελετών, δημοπράτηση και επίβλεψη έργων οδοποιίας δήμου Αντιπάρου”

ΘΕΜΑ 3Ο : Για το Υποέργο 1: «Ασφαλτόστρωση αγροτικών δρόμων Αντιπάρου» της προγραμματικής σύμβασης με τίτλο “Εκπόνηση απαραίτητων μελετών, δημοπράτηση και επίβλεψη έργων οδοποιίας δήμου Αντιπάρου”

Α. Έγκριση & παραλαβή των Παρακάτω Μελετών Α Σταδίου

Β. Έγκριση των όρων Διακήρυξης

Γ. Έγκριση της διαδικασίας Δημοπράτησης

                                                                  Ο Πρόεδρος

Φαρούπος Αναστάσιος