Ορθή Επανάληψη ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75 Ν.3852/10)»

5 Σεπτεμβρίου, 2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ                Αντίπαρος 2/09/2022

         ΔΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ                                                     Αριθ. Πρωτ:2543

Τ.Κ 84007

                                                                                                    ΠΡΟΣ:

                                                                                         Αποδέκτες (όπως ο πίνακας αποδεκτών)

Ορθή Επανάληψη

 ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75 Ν.3852/10)»

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα την 6/9/2022 , ημέρα Τρίτηκαι ώρα 14:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87):

ΘΕΜΑ 1Ο :: «Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού ΙΔΟΧ έτους 2023 για τον καθαρισμό των σχολικών μονάδων, κατά τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν.4829/2021»

ΘΕΜΑ 2Ο : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΔΕΥΑΠ για παροχή υπηρεσιών με αντικείμενο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ στο δίκτυο Ύδρευσης και Αποχέτευσης» του Δήμου Αντιπάρου

ΘΕΜΑ 3Ο   : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ μεταξύ

«ΔΗΜΟΥ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ» και «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ» για την Πράξη

«ΕΡΓΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ»

Ο Πρόεδρος

Φαρούπος Αναστάσιος