ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75 Ν.3852/10)»

7 Ιουλίου, 2022

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα την 11/7/2022 , ημέρα Δευτέρακαι ώρα 14:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87):

ΘΕΜΑ 1ο : «Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής Παρακολούθησης της από 01/11/2020 

                    προγραμματικής σύμβαση μεταξύ Δήμου Αντιπάρου και ΔΕΥΑ Πάρου.»

ΘΕΜΑ 2Ο :«Ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού έτους 2023».

ΘΕΜΑ 3Ο : «Έγκριση μελέτης και  τευχών δημοπράτησης για την πράξη:  «Προμήθεια 

                     και εγκατάσταση σύστημα Τηλεελέγχου και ευφυών τηλεμετρικών 

                     υδρομετρητών στις υποδομές ύδρευσης  του Δήμου Αντιπάρου»

ΘΕΜΑ 4Ο : «Ορισμός  επιτροπής δημοπρασιών για την μίσθωση και εκμίσθωση 

                   ακινήτων (Π.Δ. 270/81).

ΘΕΜΑ 5Ο : «Σύνταξη 3ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2022» .

ΘΕΜΑ 6Ο : ««Λήψη Απόφασης περί χορήγησης ή μη άδειας χρήσης  κοινόχρηστων

                   χώρων.»

Ο Πρόεδρος

Φαρούπος Αναστάσιος