ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75 Ν.3852/10)»

21 Ιουνίου, 2022

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα την 23/6/2022 , ημέρα ΠΈΜΠΤΗ και ώρα 14:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87):

ΘΕΜΑ 1Ο : « 1Η Τροποποίηση ΟΠΔ  για το έτος 2022.»

ΘΕΜΑ 2Ο :  «Σύνταξη 2ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2022»

ΘΕΜΑ 3Ο : «Έγκριση Τριμηνιαίας έκθεσης προϋπολογισμού για το Α΄ τρίμηνο        

                     οικονομικού έτους 2022»

ΘΕΜΑ 4ο : «Λήψη Απόφασης περί χορήγησης ή μη άδειας χρήσης  κοινόχρηστων

                   χώρων.»

ΘΕΜΑ 5Ο : «Λήψη Απόφασης περί χορήγησης ή μη άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης 

                   μουσικής – μουσικών οργάνων»

ΘΕΜΑ 6ο  : «Τροποποίηση του Άρθρου 3 της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του 

                    Δήμου Αντιπάρου και της ΔΕΥΑ Πάρου ως προς το ποσό που αφορά το σύνολο 

                   της αξίας του τιμολογίου σε σχέση με το Φ.Π.Α.» 

ΘΕΜΑ 7Ο : Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών –  καθορισμός όρων διακήρυξης ανοικτής 

                  ηλεκτρονικής διαδικασίας κάτω των ορίων για την «Προμήθεια συστημάτων 

                 βυθιζόμενων κάδων», συνολικού προϋπολογισμού  148.800,00€, συμπ/νου του 

                 ΦΠΑ.

ΘΕΜΑ 8Ο :Έγκριση άδειας  Κέντρων Διασκέδασης. 

Ο Πρόεδρος

Φαρούπος Αναστάσιος