ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75 Ν.3852/10)»

20 Ιουνίου, 2022

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα την 20/6/2022 , ημέρα Δευτέρακαι ώρα 14:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87):

ΘΕΜΑ 1ο : «Λήψη απόφασης για την υποβολή αιτήματος προς την ΜΟΔ Α.Ε. για την χρηματοδότηση και υλοποίηση των αναγκαίων υποστηρικτικών και λοιπών συμπληρωματικών τεχνικών μελετών και ενεργειών ωρίμανσης που αφορούν την ανάπλαση χώρων και λοιπών περιβαλλοντικών δράσεων»

Ο Πρόεδρος

Φαρούπος Αναστάσιος