«Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75 Ν.3852/10)»

30 Μαΐου, 2022

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα την 03/6/2022 , ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87):

ΘΕΜΑ 1ο : «Λήψη Απόφασης περί χορήγησης ή μη άδειας χρήσης κοινόχρηστων χώρων.»

ΘΕΜΑ 2Ο : «Λήψη Απόφασης περί χορήγησης ή μη άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής – μουσικών οργάνων»

ΘΕΜΑ 3ο : «Αποδοχή ποσού για την κάλυψη δαπανών παροχής υπηρεσιών ναυαγοσωστικής κάλυψης σε οργανωμένες ή μη παραλίες σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ.7 του Π.Δ. 71/2020.

ΘΕΜΑ 4Ο : «Πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών»

ΘΕΜΑ 5Ο : «Αίτημα παράτασης 5ου παραδοτέου της εταιρείας ‘’ΑΙΓΑΙΟΥ SOLUTIONS Α.Ε..” και αποδοχή 1ου παραδοτέου που αφορά «Συλλογή τεκμηρίωση υλικού – συγγραφή κειμένων εφαρμογών» & 2ου παραδοτέου που αφορά Ψηφιοποίηση υλικού – ψηφιακή επεξεργασία – φωτογραφήσεις σημείων ενδιαφέροντος.» 

Ο Πρόεδρος

Φαρούπος Αναστάσιος