ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75 Ν.3852/10)»

25 Μαΐου, 2022

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια  συνεδρίαση της ΕΚΤΑΚΤΗΣ Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα την 26/5/2022 , ημέρα Πέμπτηκαι ώρα 14:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87):

ΘΕΜΑ 1Ο : «Επιβεβαίωση ορθότητας αιτήματος προγραμματισμού και καθορισμός ειδικοτήτων και πρόσθετων προσόντων για την πρόσληψη τακτικού προσωπικού κατόπιν έγκρισης προσλήψεων στο πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων έτους 2022 σύμφωνα με την υπ.αρ.πρ. 20728/30-03-2022 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών.»

Ο Πρόεδρος

Φαρούπος Αναστάσιος