ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75 Ν.3852/10)»

17 Δεκεμβρίου, 2021

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα την 20/12/2021 , ημέρα  ΔΕΥΤΕΡΑκαι ώρα 14:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87):

ΘΕΜΑ 1Ο : «Αποδοχή ποσού που αφορά την έκτακτη επιχορήγηση  για την κάλυψη δαπανών θέρμανσης των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης  του Δήμου Αντιπάρου.

ΘΕΜΑ 2Ο : «Αιτήματα παράτασης εκτέλεσης συμβάσεων»

       ΘΕΜΑ 3Ο «Ορισμός δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Αντιπάρου ενώπιον του 

      Αρείου Πάγου  που αφορά την αίτηση αναιρέσεως κατά της υπ΄αριθμ180/2018  απόφασης του      Εφετείου, που κατέθεσαν Μ . Μαρινάτου, Β. Μαρινάτου και Ε.  Μαρινάτου»

Ο Πρόεδρος

Φαρούπος Αναστάσιος