ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75 Ν.3852/10)»

15 Νοεμβρίου, 2021

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα την 22/11/2021 , ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 14:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87):

ΘΕΜΑ 1Ο : «Αναπροσαρμογή ή μη τελών-φόρων Δήμου Αντιπάρου έτους 2022»

ΘΕΜΑ 2Ο : «Καθορισμός ανταποδοτικών Τελών Καθαριότητας και Φωτισμού για το έτος 2022»

ΘΕΜΑ 3Ο :«Καθορισμός ανταποδοτικών Τελών ύδρευσης και αποχέτευσης  για το έτος 2022»

ΘΕΜΑ 4Ο : «Λήψη απόφασης αναφορικά με την μείωση δημοτικών φόρων και τελών των ευπαθών ομάδων»

Ο Πρόεδρος

Φαρούπος Αναστάσιος