ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75 Ν.3852/10)»

6 Σεπτεμβρίου, 2021

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ              Αντίπαρος  03/09/2021

         ΔΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ                                                     Αριθ. Πρωτ:2929

Τ.Κ 84007

                                                                                                    ΠΡΟΣ:

                                                                                         Αποδέκτες (όπως ο πίνακας αποδεκτών)

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75 Ν.3852/10)»

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα την 10/09/2021 , ημέρα Παρασκευήκαι ώρα 14:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87):

ΘΕΜΑ 1Ο « Έγκριση 1ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού 2021 Κ.Ε.Δ.Α. »

ΘΕΜΑ 2Ο : «’Εγκριση 1ου & 2ου  Πρακτικού του συνοπτικού διαγωνισμού  με θέμα 

                     «Εργασίες συντήρησης και λειτουργίας εγκατάστασης επεξεργασίας 

                      Λυμμάτων Αντιπάρου χρήση 2021-2022.»

ΘΕΜΑ 3Ο : «Λήψη απόφασης για την αποδοχή της μελέτης κατασκευής  έργου :

                     «Ασφαλτοστρώσεις οδών Αντιπάρου» σύμφωνα με τη σύναψη 

                     Προγραμματικής Σύμβασης  μεταξύ Δήμου Τρικκαίων και Δήμου Αντιπάρου.

Ο Πρόεδρος

Φαρούπος Αναστάσιος