ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75 Ν.3852/10)»

9 Ιουλίου, 2021

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα την 13/07/2021 , ημέρα  Τρίτη και ώρα 11:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87):

ΘΕΜΑ 1Ο : «Αποδοχή ποσού επιχορήγησης που αφορά την κάλυψη δαπανών παροχής υπηρεσιών ναυαγοσωστικής κάλυψης σε οργανωμένες ή μη παραλίες σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ.7 του Π.Δ. 71/2020.»

ΘΕΜΑ 2Ο :«Έγκριση επιχορήγησης πολιτιστικών και αθλητικών συλλόγων, κατόπιν αιτήματος  και εξειδίκευση των ΚΑ 00-6735 & ΚΑ 00-6736 »

ΘΕΜΑ 3Ο :«Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου  «Ασφαλτοστρώσεις οδών Αντιπάρου » αναδόχου Ιωάννη Ντάφου Ε.Δ.Ε.»

Ο Πρόεδρος

Φαρούπος Αναστάσιος