ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75 Ν.3852/10)»

26 Μαΐου, 2021


Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια Έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα την 27/05/2021 , ημέρα  Πέμπτη και ώρα 13:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87):

ΘΕΜΑ 1Ο : Έγκριση πρακτικού της Ομάδας Διερεύνησης Τιμών που αφορά την πράξης με τίτλο “Δράσεις ηλεκτροκίνησης στον Δήμο Αντιπάρου” στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΑΤ12

Ο Πρόεδρος

Φαρούπος Αναστάσιος