ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75 Ν.3852/10)»

16 Οκτωβρίου, 2020

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75 Ν.3852/10)»

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα την 20/10/2020 , ημέρα  Τρίτη και ώρα 14:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87):

ΘΕΜΑ 1Ο : Αποδοχή ποσού για την «Κάλυψη δαπάνης μισθοδοσίας του προσωπικού καθαριότητας με σχέση ΙΔΟΧ στις  Σχολικές μονάδες της χώρας .

ΘΕΜΑ 2Ο :Αποδοχή ποσού για την έκτακτη επιχορήγηση ποσού για την «Κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορονοϊού COVID -19.

ΘΕΜΑ 3Ο : Λήψη απόφασης για την ανάθεση υπηρεσιών καθαρισμού και σύναψη δημοσίων συμβάσεων σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν.4674/2020 (ΦΕΚ Α΄53/11-03-2020 ) που αφορά την «Παροχή υπηρεσιών για την προσωρινή αποθήκευση και διαχείριση στρωμάτων του Δήμου Αντιπάρου για το έτος 2020-2021.

ΘΕΜΑ 4ο : «Αναπροσαρμογή ή μη τελών-φόρων Δήμου Αντιπάρου έτους 2021»

ΘΕΜΑ 5Ο :«Καθορισμός ανταποδοτικών Τελών Καθαριότητας και Φωτισμού για το έτος 2021»

ΘΕΜΑ 6o  :«Καθορισμός ανταποδοτικών Τελών ύδρευσης και αποχέτευσης  για το έτος 2021».

ΘΕΜΑ 7Ο : «Λήψη απόφασης αναφορικά με την μείωση δημοτικών φόρων και τελών των ευπαθών ομάδων»

ΘΕΜΑ 8Ο : «Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου ».

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Φαρούπος Αναστάσιος