ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75 Ν.3852/10)»

2 Οκτωβρίου, 2020

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα την 06/10/2020 , ημέρα  Τρίτη και ώρα 14:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87):

ΘΕΜΑ 1Ο: Σύνταξη 4ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020.

ΘΕΜΑ 2ον : Έγκριση εισφοράς στο Σύνδεσμο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Πάρου –Αντιπάρου για το έτος 2020. 

ΘΕΜΑ 3ον : Ορισμός Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ» αναδόχου κ. ΑΔΑΜΙΔΗΣ –ΒΡ. ΣΤΕΦΑΣ Ο.Ε.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Φαρούπος Αναστάσιος