ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75 Ν.3852/10)»

4 Φεβρουαρίου, 2020

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75 Ν.3852/10)»

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα την 7/02/2020 , ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87):

ΘΕΜΑ 1Ο : « Έγκριση πρακτικών 1 και 2 του ηλεκτρονικού διαγωνισμού της αριθμ. 3167/14-10-2019 Διακήρυξης για την « Προμήθεια μηχανημάτων έργων , του Δήμου Αντιπάρου».

ΘΕΜΑ 2Ο : «Έγκριση πρακτικού ΙΙΙ ( αποσφράγιση και έλεγχος των δικαιολογητικών κατακύρωσης) του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια  και τοποθέτηση εξοπλισμού παιδικών χαρών Δήμου Αντιπάρου» (α/α ηλεκτρονικού συστήματος 72436)

ΘΕΜΑ 3Ο : «Έγκριση 2ΟΥ πρακτικού Δημοπρασίας για το έργο «Αποκατάσταση οδού στη θέση Γλυφά» ν. Αντιπάρου που αφορά την ανάδειξη Οριστικού Αναδόχου.

ΘΕΜΑ 4Ο : «Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης προσφορών για την σύναψη δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και γενικών υπηρεσιών για το έτος 2020 βάσει του άρθρου 221 του Ν.4412/16 » .

ΘΕΜΑ 5Ο : Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων και προσφυγών για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και γενικών υπηρεσιών για το έτος 2019 του άρθρου 221 του Ν.4412/16».

ΘΕΜΑ 6Ο : «Έγκριση Τριμηνιαίας έκθεσης προϋπολογισμού για το Δ΄ τρίμηνο οικονομικού έτους 2019»

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Φαρούπος Αναστάσιος