ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

17 Δεκεμβρίου, 2019

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75 Ν.3852/10)»

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα την 20./12/2019 , ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87):

ΘΕΜΑ 1Ο : «Αιτήματα παράτασης εκτέλεσης συμβάσεων »

ΘΕΜΑ 2Ο : Έγκριση πρακτικών του ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο:

«Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού παιδικών χαρών Δήμου

Αντιπάρου»(α/α ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος 80938)

ΘΕΜΑ 3Ο: «Αποδοχή δωρεάς ενός δοχείου σύνθλιψης κουτιών & αναψυκτικών .»

ΘΕΜΑ 4Ο : «Αποδοχή δωρεάς κάδων ανακύκλωσης αποτσίγαρων από την CIGARET

CYCLE MAKE .

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Φαρούπος Αναστάσιος