ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75 Ν.3852/10)»

1 Νοεμβρίου, 2019

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα την 05/11/2019 , ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87):

ΘΕΜΑ 1Ο :Ορισμός εκπροσώπων στις εκθέσεις Δ΄ Τριμήνου της Περιφέρειας Νοτίου

Αιγαίου.

ΘΕΜΑ 2Ο :Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (1ου Α.Π.Ε.) του έργου:

«Πλακοστρώσεις και Αποκαταστάσεις οδικού δικτύου οικισμού Αντιπάρου».

ΘΕΜΑ 3Ο : «Έγκριση Τριμηνιαίας έκθεσης προϋπολογισμού για το Γ΄ τρίμηνο

οικονομικού έτους 2019»

ΘΕΜΑ 4Ο: «’Έγκριση των μελών της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: «Αποκατάσταση

οδού στη θέση Γλυφά ν. Αντιπάρου »

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Φαρούπος Αναστάσιος