ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75 Ν.3852/10)»

24 Αυγούστου, 2019

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75 Ν.3852/10)»

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα την 27/08/2019 , ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87):

ΘΕΜΑ 1Ο: Έγκριση δέσμευσης , διάθεση πίστωσης και ορισμός δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά κατά τη δικάσιμο στις 17-09-2019 σύμφωνα με την αρ. κλήσης ΚΛ2421/18-6-2019 που αφορά την με αρ. ΑΒΕΜ ΠΡ 35/19-3-2013 Προσφυγή του Ιωάννη Αργυρίου.

ΘΕΜΑ 2Ο: Έγκριση δέσμευσης , διάθεση πίστωσης και ορισμός δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά κατά τη δικάσιμο στις 17-09-2019 σύμφωνα με την αρ. κλήσης ΚΛ2426/18-6-2019 που αφορά την με αρ. ΑΒΕΜ ΠΡ 163/16-9-2014 Προσφυγή του Ιωάννη Αργυρίου

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Φαρούπος Αναστάσιος