ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75 Ν.3852/10)»

21 Ιουνίου, 2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ              Αντίπαρος      14/06 /2019

         ΔΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ                                                     Αριθ. Πρωτ: 1886

Τ.Κ 84007

                                                                                                    ΠΡΟΣ:

                                                                                         Αποδέκτες (όπως ο πίνακας αποδεκτών)

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75 Ν.3852/10)»

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα την 25/06/2019 , ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87):

ΘΕΜΑ 1Ο :Α) Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης που αφορά την «Παροχή Υπηρεσιών για την επισκευή λιθόδμητου τοίχου» λόγω έκτακτης ανάγκης.

Β)Έγκριση της διαδικασίας ανάθεσης με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με το αρθρο 32 του 4412/2016 λόγω του κατεπείγοντος.

ΘΕΜΑ 2Ο : Α) Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης που αφορά την «Παροχή Υπηρεσιών για την αποκατάσταση οδού στη θέση Γλυφά ν. Αντιπάρου» λόγω έκτακτης ανάγκης

Β)Έγκριση της διαδικασίας ανάθεσης με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με το αρθρο 32 του 4412/2016 λόγω του κατεπείγοντος.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Φαρούπος Αναστάσιος