ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75 Ν.3852/10)»

18 Ιανουαρίου, 2019

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75 Ν.3852/10)»

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα την 22/01/2019 , ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87):

ΘΕΜΑ 1Ο : Λήψη απόφασης για την κατακύρωση του συνοπτικού διαγωνισμού του έργου με τίτλο: «Πλακοστρώσεις και Αποκαταστάσεις οδικού δικτύου οικισμού Αντιπάρου»

ΘΕΜΑ 2Ο : «Ορισμός Διατάκτη με τον αναπληρωτή του για την υπογραφή των Αποφάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΑΥ) έτους 2019 σύμφωνα με το Π.Δ. 80/2016.

ΘΕΜΑ 3Ο : «Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης προσφορών για την σύναψη δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και γενικών υπηρεσιών για το έτος 2018 βάσει του άρθρου 221 του Ν.4412/16 » .

ΘΕΜΑ 4Ο : ΘΕΜΑ: Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων και προσφυγών για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και γενικών υπηρεσιών για το έτος 2018 του άρθρου 221 του Ν.4412/16».

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Φαρούπος Αναστάσιος