ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75 Ν.3852/10)»

7 Δεκεμβρίου, 2018

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75 Ν.3852/10)»

Καλείσθε να προσέλθετε στη  δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα την 11/12/2018  , ημέρα ΤΡΊΤΗ και ώρα 14:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87):

ΘΕΜΑ 1Ο : «Λήψη απόφασης για ορισμό δικηγόρου προκειμένου να γνωμοδοτήσει για το δικαστικό ή/και εξώδικο συμβιβασμό και κατάργηση δίκης ή μη που αφορά την υπόθεση της από 10/12/2013 με ΑΚΔ 11/2014 αγωγής στο Μονομελές Πρωτοδικείο Σύρου των μηχανικών α) Ευάγγελου Γλύνη και β) Γρηγορίου Τυπάδη κατά του Δήμου Αντιπάρου η οποία έγινε δεκτή σε πρώτο βαθμό και εκδόθηκε η υπ΄αριθ. 69ΤΜ/2016 Απόφαση και κατόπιν άσκησης εφέσεως από τον εναγόμενο Δήμο Αντιπάρου εκδόθηκε η υπ’ αριθμόν 123/2018 τελεσίδικη Απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Σύρου»

ΘΕΜΑ 2Ο : «Σύνταξη 4ης αναμόρφωσης»

                                                     Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

               Αναστάσιος Δ. Φαρούπος