Πρόσκληση σε συνεδρίαση οικονομικής επιτροπής

26 Νοεμβρίου, 2018

Καλείσθε να προσέλθετε στη  δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα την 27/11/2018  , ημέρα Τρίτη  και ώρα 14:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87):

ΘΕΜΑ 1Ο : «Έγκριση Τριμηνιαίας έκθεσης προϋπολογισμού για το Γ΄ τρίμηνο οικονομικού έτους 2018.» 

ΘΕΜΑ 2Ο: «Έγκριση προσωρινού αναδόχου του έργου «Πλακοστρώσεις και Αποκαταστάσεις οδικού δικτύου οικισμού Αντιπάρου ».

ΘΕΜΑ 3Ο : «Αναπροσαρμογή ή μη τελών-φόρων Δήμου Αντιπάρου έτους 2019»

ΘΕΜΑ 4Ο : «Καθορισμός ανταποδοτικών Τελών Καθαριότητας και Φωτισμού για το έτος 2019»

ΘΕΜΑ 5Ο : «Καθορισμός ανταποδοτικών Τελών ύδρευσης και αποχέτευσης  για το έτος 2019»

                                                     Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

               Αναστάσιος Δ. Φαρούπος