Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

7 Σεπτεμβρίου, 2018

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75 Ν.3852/10)»

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα την 11/09/2018  , ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87):

ΘΕΜΑ 1Ο : «Σύνταξη  2Ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2018 »

 ΘΕΜΑ 2Ο : «Λήψη απόφασης για ορισμό δικηγόρου προκειμένου να παραστεί και να εκπροσωπήσει το Δήμο Αντιπάρου ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά που θα συνεδριάσει στην αίθουσα του Εφετείου Αιγαίου  που αφορά την με αρ . ΑΒΕΜ ΠΡ19/19-1-2012 Προσφυγή του Ιωάννη Αργυρίου κατά του Δήμου Αντιπάρου»

                                                     Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

               Αναστάσιος Δ. Φαρούπος