Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

7 Αυγούστου, 2018

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75 Ν.3852/10)»

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα την 10/08/2018  , ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87):

ΘΕΜΑ 1Ο :     Έγκριση Τριμηνιαίας έκθεσης προϋπολογισμού για το Β΄ τρίμηνο οικονομικού έτους 2018.

ΘΕΜΑ 2Ο : Έγκριση προσωρινού αναδόχου συνοπτικού διαγωνισμού του έργου : «Εργασίες συντήρησης και λειτουργίας εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων Αντιπάρου» 

ΘΕΜΑ 3ο : «Λήψη απόφασης για την έκδοση  Λογαριασμών Ύδρευσης Β΄ Εξαμήνου 2017 και Α’ Εξαμήνου 2018 ».