ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης ΈΚΤΑΚΤΗΣ Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75 Ν.3852/10)»

23 Ιουλίου, 2018

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης ΈΚΤΑΚΤΗΣ Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75 Ν.3852/10)»

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα την 24/07/2018  , ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87):

ΘΕΜΑ 1Ο:  : «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας παραλιών Δήμου Αντιπάρου »