Πρόσκληση σε συνεδρίαση οικονομικής επιτροπής

15 Ιουνίου, 2018

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75 Ν.3852/10)»

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα την 19/06/2018  , ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87):

ΘΕΜΑ 1Ο:  «Έγκριση Τριμηνιαίας έκθεσης προϋπολογισμού για το A΄ τρίμηνο οικονομικού έτους 2017.» 

ΘΕΜΑ 2Ο : Α)Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της παροχής υπηρεσίας με τίτλο «Εργασίες Συντήρησης και Λειτουργίας Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Αντιπάρου (Χρήση 2017-2018).

Β) Έγκριση της με αρ. 2/2018 μελέτης , τεχνικών προδιαγραφών και των όρων διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού.

ΘΕΜΑ 3Ο : «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια υλικού φωτοσήμανσης για το ελικοδρόμιο Αντιπάρου.

ΘΕΜΑ 4Ο : «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια  και εγκατάσταση εξαρτημάτων για τη συντήρηση κλιματισμού θέρμανσης σε δημοτικό κτίριο.

ΘΕΜΑ 5Ο : «’Έγκριση δέσμευσης και διάθεσης πίστωσης για τέλη κυκλοφορίας (ΚΤΕΟ) απορριμματοφόρου οχήματος

                                                     Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

                        Αναστάσιος Δ. Φαρούπος