Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

27 Απριλίου, 2018

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75 Ν.3852/10)»

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα την 2/5/2018  , ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87):

ΘΕΜΑ 1Ο : Λήψη απόφασης για την αποδέσμευση ποσού και την εκ νέου έγκριση των δαπανών παρελθόντων οικονομικών ετών και την διάθεση των αντίστοιχων πιστώσεων που έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό δαπανών οικονομικού έτους 2018, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8, του άρθρου 66 του Ν. 4270/14 όπως αυτές ισχύουν, του άρθρου 9 του Π.Δ. 80/2016 και της υπ’ αριθμόν πρωτ. 2/86708/0026 – 28/11/2017 εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών (ΑΔΑ: 7ΘΞΚΗ-ΛΝ9) και σε συνέχεια της υπ’αριθ. 4/26-01-2018 απόφαση Οικονομικής επιτροπής μετά την επικύρωση του Π/Υ με την υπ’αρ.15705/2018 έγκριση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου και μετά την επικύρωση της 1ης αναμόρφωσης με την υπ’αρ. 24435/26-04-2018 έγκριση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου.

2 ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για την αποδέσμευση ποσού και την εκ νέου έγκριση των δαπανών που αφορούν στο ανεκτέλεστο μέρος συμβατικών υποχρεώσεων και την διάθεση των αντίστοιχων πιστώσεων που έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό δαπανών οικονομικού έτους 2018, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8, του άρθρου 66 του Ν. 4270/14 όπως αυτές ισχύουν, του άρθρου 9 του Π.Δ. 80/2016 και της υπ’ αριθμόν πρωτ. 2/86708/0026 – 28/11/2017 εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών (ΑΔΑ: 7ΘΞΚΗ-ΛΝ9) και σε συνέχεια της υπ’αριθ. 3/26-01-2018 απόφαση Οικονομικής επιτροπής μετά την επικύρωση του Π/Υ με την υπ’αρ.15705/2018 έγκριση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου και μετά την επικύρωση  της  1ης αναμόρφωσης με την υπ’αρ.24435/26-04-2018 έγκριση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου.

3 ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για την αποδέσμευση ποσού και την εκ νέου έγκριση των δαπανών πάγιου και σταθερού χαρακτήρα και την διάθεση των αντίστοιχων πιστώσεων που έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό δαπανών οικονομικού έτους 2018, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8, του άρθρου 66 του Ν. 4270/14 όπως αυτές ισχύουν, του άρθρου 9 του Π.Δ. 80/2016 και της υπ’ αριθμόν πρωτ. 2/86708/0026 – 28/11/2017 εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών (ΑΔΑ: 7ΘΞΚΗ-ΛΝ9) και σε συνέχεια της υπ’αριθ. 5/26-01-2018 απόφαση Οικονομικής επιτροπής μετά την επικύρωση του Π/Υ με την υπ’αρ.15705/2018 έγκριση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου και μετά την επικύρωση  της  1ης αναμόρφωσης με την υπ’αρ.24435/26-04-2018 έγκριση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

                                                       Αναστάσιος Δ. Φαρούπος