πρόσκληση οικονομικής επιτροπής

8 Δεκεμβρίου, 2017

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75 Ν.3852/10)»

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα την 13/12/2017  , ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87):

ΘΕΜΑ 1Ο :     Σύνταξη σχεδίου προϋπολογισμού Δήμου Αντιπάρου οικονομικού   

             έτους  2018.

ΘΕΜΑ 2Ο : Έγκριση ολοκληρωμένου πλαισίου Δράσης οικονομικού έτους 2018.

              Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

               Αναστάσιος Δ. Φαρούπος