Πρόσκληση σε συνεδρίαση οικονομικής επιτροπής

21 Νοεμβρίου, 2017

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75 Ν.3852/10)»

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα την 24/11/2017  , ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87):

ΘΕΜΑ 1Ο: Αναπροσαρμογή ή μη τελών-φόρων Δήμου Αντιπάρου έτους 2018.

ΘΕΜΑ 2Ο :Καθορισμός τελών χρήσης κοινόχρηστων χώρων για εκτέλεση 

                    οικοδομικών εργασιών έτους 2018.  

ΘΕΜΑ 3Ο : Καθορισμός ανταποδοτικών τελών καθαριότητας και φωτισμού για               

                    το   έτος 2018.   

ΘΕΜΑ 4Ο : Καθορισμός ανταποδοτικών τελών ύδρευσης και αποχέτευσης για το έτος 

                     2018.  

ΘΕΜΑ 5Ο : Έγκριση δαπάνης και ψήφιση διάθεση πίστωσης που αφορά  επιμόρφωση 

                    προσωπικού και συμμετοχή σε σεμινάριο. 

ΘΕΜΑ 6Ο : Έγκριση δαπάνης και ψήφιση διάθεση πίστωσης που αφορά ηλεκτρολογικές 

                    εργασίες  –αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων,  λαμπτήρων, ντουί- σε       

                    κοινόχρηστο Δημοτικό φωτισμό. 

                                              Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

               Αναστάσιος Δ. Φαρούπος