ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής»(Άρθρο 75 Ν.3852/10)»

1 Δεκεμβρίου, 2016

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα την 07/12/2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87):

ΘΕΜΑ 1ο

 «Έγκριση ολοκληρωμένου πλαισίου Δράσης οικονομικού έτους 2017».                      

.

    Ο Πρόεδρος της Οικονομικής

                   Επιτροπής

 Αναστάσιος Δημ.Φαρούπος