Σας προσκαλούμε στην συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αντιπάρου, την Παρασκευή 29/11/2013 και ώρα 13:00,στο Δημοτικό Κατάστημα .

26 Νοεμβρίου, 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
                                                                         Ημερ. 25 /11/2013
ΔΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ                                         Αρ.Πρωτ:4308


  
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 σας προσκαλούμε στην συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αντιπάρου, την Παρασκευή 29/11/2013  και ώρα 13:00,στο Δημοτικό Κατάστημα ,για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης.


1) Έγκριση δαπάνης , ψήφιση διάθεσης πίστωσης και ανάθεσης για το έργο «Διαμόρφωση θέσης έδρασης μονάδας παραγωγής πόσιμου νερού στον αύλειο χώρο του σχολικού συγκροτήματος»
2) Έγκριση δαπάνης , ψήφιση διάθεσης πίστωσης και ανάθεσης για το έργο «Μικροκατασκευές οπλισμένου σκυροδέματος στη θέση Αγία Μαρίνα και Νεκροταφείο.
3) Έγκριση δαπάνης , ψήφιση διάθεσης πίστωσης, έγκριση τεχνικής περιγραφής και ανάθεσης για την υπηρεσία, «Σύνταξη φακέλου για νομιμοποίηση λιμενικών εγκαταστάσεων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Ν.2971/2001»
4)  Έγκριση δαπάνης , ψήφιση διάθεσης πίστωσης, έγκριση τεχνικής περιγραφής και ανάθεσης  για την υπηρεσία, «Εκπόνηση ενεργειακής μελέτης και εναλλακτικών μορφών ενέργειας Δήμου Αντιπάρου».
 5) Έγκριση δαπάνης , ψήφιση διάθεσης πίστωσης ,έγκριση τεχνικής περιγραφής και ανάθεση των μελετών για το έργο « Αποκατάσταση και αναστύλωση του Λατρευτικού Οικοδομήματος  Ναού του Απόλλωνα και τελετουργικού εστιατορίου στη θέση Μάνδρα νήσου Δεσποτικού Δήμου Αντιπάρου και ανάδειξη περιβάλλοντος χώρου»
6)Διάθεση πίστωσης, επιλογή του Πρόχειρου διαγωνισμού , ως τρόπου ανάθεσης, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών-μελέτης και κατάρτιση των όρων της Διακήρυξης για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού( άρθρο 3 και άρθρο 4 του ΕΚΠΟΤΑ)
7) Διάθεση πίστωσης, επιλογή του Πρόχειρου διαγωνισμού , ως τρόπου ανάθεσης, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών-μελέτης και κατάρτιση των όρων της Διακήρυξης  για την προμήθεια
Δομικών υλικών για τα δημοτικά  έργα ( άρθρο 3 και άρθρο 4 του ΕΚΠΟΤΑ)
                                 

Ο Δήμαρχος Αντιπάρου

ΛΕΒΕΝΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ