Σας προσκαλούμε στην συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αντιπάρου, την Δευτέρα 18/11/2013 και ώρα 13:00, στο Δημοτικό Κατάστημα .

13 Νοεμβρίου, 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
                                                    Ημερ.13 /11/2013
ΔΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ                                         Αρ.Πρωτ:4157


  
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 σας προσκαλούμε στην συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αντιπάρου, την Δευτέρα 18/11/2013  και ώρα 13:00, στο Δημοτικό Κατάστημα ,για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης.


1. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό όρων δημοπρασίας και Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο «Ανακατασκευή υπαίθριων γηπέδων μπάσκετ του Δημοτικού Σχολείου και του Γυμνασίου Αντιπάρου»

                                                  Ο Δήμαρχος Αντιπάρου

ΛΕΒΕΝΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ