Σας προσκαλούμε στην συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αντιπάρου, την Τρίτη 22/10/2013 και ώρα 13:00,στο Δημοτικό Κατάστημα .

18 Οκτωβρίου, 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
                                                                        Ημερ.17/10/2013
ΔΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ                                         Αρ.Πρωτ:3874
 
 
                       
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 σας προσκαλούμε στην συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αντιπάρου, την Τρίτη 22/10/2013  και ώρα 13:00,στο Δημοτικό Κατάστημα ,για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης.


1.Έγκριση Τριμηνιαίας Έκθεσης προϋπολογισμού εσόδων για το Γ΄τρίμηνο οικονομικού 
έτους 2013
 
2. Κατακύρωση πλειοδοτικού Διαγωνισμού μίσθωσης παραλίων.
 
3.Έγκριση δαπάνης και ψήφιση διάθεσης πίστωσης για το έργο «Ανακατασκευή   
υπαίθριων γηπέδων μπάσκετ του Δημοτικού Σχολείου και του Γυμνασίου του Δήμου 
Αντιπάρου»
 
4.Έγκριση δαπάνης και ψήφιση διάθεσης πίστωσης για την προμήθεια (2) βυτίων στα πλαίσια της πυροπροστασίας.
 
5. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση διάθεσης πίστωσης για την επισκευή του Δημοτικού   
Λεωφορείου.
 
6.Επικύρωση Απόφασης Δ.Σ. για την Επιτροπή Δημοπρασίας Δημοτικού Ακινήτου.
 
7.Έγκριση δαπάνης και  ψήφιση διάθεσης πίστωσης για την ανάθεση στην ΚΕΔΑ του έργου «Επιμέλεια και εκτύπωση χαρτών τουριστικού ενδιαφέροντος».
 
8.’Έγκριση δέσμευσης και ψήφιση διάθεσης πίστωσης δικηγορικών υποθέσεων του Δήμου εν συνεχεία των υπ’αριθμών 93/17-09-2013,95/17-09-2013 και 106/09-10-2013 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου
 
9. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση διάθεσης πίστωσης για την προμήθεια μονάδας Η/Υ για το γραφείο του Δημοτολογίου.
 
10. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση διάθεσης πίστωσης για την απευθείας ανάθεση για τον καθαρισμό και το κλάδεμα των δέντρων του πάρκου που βρίσκεται έμπροσθεν Δημοτικού σχολείου.
 
11. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση διάθεσης πίστωσης για την απευθείας ανάθεση για την συντήρηση ηλεκτροφωτισμού για τον Δημοτικό φωτισμό περιοχή Λιμένος.
 
12.Επισκευή οχημάτων καθαριότητας πριν την παραλαβή από τον ανάδοχο της καθαριότητας.
 
13. Έγκριση δαπανών και ψήφιση Διάθεσης πιστώσεων Προϋπολογισμού 2013.
                                                 

Ο Δήμαρχος Αντιπάρου
                                                  ΛΕΒΕΝΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ