Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής (Άρθρο 75 Ν.3852/10)

18 Μαΐου, 2015

  Αντίπαρος  18 /  5 /2015

         ΔΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ                                                 Αριθ. Πρωτ: 976

Τ.Κ 84007                                                                                            

                                                                     ΠΡΟΣ:

                                                                    Αποδέκτες (όπως ο πίνακας αποδεκτών)

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75 Ν.3852/10)»

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα την 22/05/2015  , ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87):

ΘΕΜΑ 1ο :   ΘΕΜΑ 2ο :  ΘΕΜΑ 3ΟΑναμόρφωση προϋπολογισμού.Καθορισμός όρων δημοπρασίας και ορισμός επιτροπής για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού.Έγκριση Δέσμευσης και διάθεσης πίστωσης για την προμήθεια αντλητικού εξοπλισμού για τις μόνιμες εγκαταστάσεις ύδρευσης.
ΘΕΜΑ 4ο :  Έγκριση δέσμευσης και ψήφιση διάθεσης πίστωσης  του έργου «Καταπολέμηση κουνουπιών έτους 2015-2016».
 ΘΕΜΑ 5ο :  Έγκριση δέσμευσης και ψήφιση διάθεσης πίστωσης για την απευθείας ανάθεση του έργου «Κατασκευή σκιάστρου στον αύλειο χώρο του Γυμνασίου Αντιπάρου.
 ΘΕΜΑ 6Ο :  ΘΕΜΑ 7Ο    ΘΕΜΑ 8Ο   ΘΕΜΑ 9‘Έγκριση δέσμευσης και ψήφιση διάθεσης πίστωσης για την  «Αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων, Ντουί και Λαμπτήρων»Έγκριση δέσμευσης , ψήφιση διάθεσης πίστωσης και ανάθεση για την  εκπόνηση  μελέτης «Αναβάθμιση της εικόνας και λειτουργίας της χώρας Αντιπάρου»Έγκριση δέσμευσης και ψήφιση διάθεσης πίστωσης για την προμήθεια συστήματος διαχείρισης στόλου οχημάτωνΈγκριση δέσμευσης και ψήφιση διάθεσης πίστωσης για την προμήθεια εφαρμογής διπλογραφικού συστήματος.‘

ΘΕΜΑ 10Ο        Έγκριση και διάθεση πίστωσης για την οριστική μελέτη

                         αποκατάστασης ΧΑΔΑ στην θέση >Προφήτης Ηλίας

ΘΕΜΑ  11Ο       Έγκριση και διάθεση πίστωσης για την εκπόνηση της μελέτης με  τίτλο

                          Περιβαντολογική μελέτη εγκατάστασης αποθήκευσης και

                          μεταφόρτωσης απορριμμάτων  Αντιπάρου

ΘΕΜΑ 12Ο       Έγκριση δέσμευσης και ψήφιση διάθεσης πιστώσεων οικονομικού

                           έτους 2015 ».

ΘΕΜΑ 13Ο        Έγκριση δέσμευσης και διάθεση πίστωσης που αφορά 2ο λογαριασμό

                           του έργου «Ανακατασκευή υπαίθριων γηπέδων μπάσκετ-βόλει του

                           Δημοτικού Σχολείου και του Γυμνασίου Αντιπάρου»Αναδόχου

                           ΤΕΧΝΟΚΥΚΛΑΔΙΚΗ ΑΤΕ

ΘΕΜΑ 14Ο          Έγκριση δέσμευσης και ψήφιση διάθεσης πίστωσης για την προμήθεια

                           ηλεκτρικών πινάκων για τις μόνιμες εγκαταστάσεις του Δήμου

                          Αντιπάρου.

ΘΕΜΑ 15Ο      Έγκριση δέσμευσης και ψήφιση διάθεσης πίστωσης για την προμήθεια

                          Υλικών & σωληνώσεων δικτύου ύδρευσης.

                                                                                          Ο Πρόεδρος της

                                                                                  Οικονομικής Επιτροπής