Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής (Άρθρο 75 Ν.3852/10)

27 Ιανουαρίου, 2015

Αντίπαρος 26/01/2015                                         Αριθ. Πρωτ: 175

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75 Ν.3852/10)»

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα την 30/01/2015  , ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87):

ΘΕΜΑ 1ο :Λήψη απόφασης για την ανατροπή των απλήρωτων δεσμευμένων πιστώσεων του προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2014 σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4, του άρθρου 4 του Π.Δ. 113/10 (ΦΕΚ 194/Α’) και την υπ’ αριθμόν πρωτ. 2/97612/0026/22-12-2014 εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών
ΘΕΜΑ 2ο :  Έγκριση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Δήμου Αντιπάρου δια το Δ’ τρίμηνο του 2014»
ΘΕΜΑ 3ο :  Λήψη απόφασης για σύμβαση εργασίας με την εταιρεία Ε. ΠΑΤΕΛΗ-Μ.ΣΠΑΝΟΥ Ο.Ε. για τα Οχήματα Τέλους  Κύκλου Ζωής (Ο.Τ.Κ.Ζ.) χωρίς οικονομική επιβάρυνση.
ΘΕΜΑ 4Ο :Λήψη απόφασης για δήλωση συνεργασίας του Δήμου Αντιπάρου με τον φορέα Ε.Κ.Ε.Φ.Ε – Δημόκριτος, για την εκτέλεση του έργου:GR02-Ολοκληρωμένη Διαχείριση θαλάσσιων και Εσωτερικών Υδάτων Περιόδου 2009-2014 (ΧΜ ΕΟΧ 2009-2014)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

      Αναστάσιος Δημ.Φαρούπος