Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής (Άρθρο 75 Ν.3852/10)

27 Δεκεμβρίου, 2014

Αντίπαρος 24/12/2014                                  Αριθ. Πρωτ: 4991

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75 Ν.3852/10)»

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα την 30/12/2014  , ημέρα  Τρίτη και ώρα 14:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87):

ΘΕΜΑ 1ο :Αναμόρφωση προϋπολογισμού.
ΘΕΜΑ 2ο :  Έγκριση δέσμευσης και διάθεση πιστώσεων οικονομικού έτους 2014.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Αναστάσιος Δημ. Φαρούπος