Σας προσκαλούμε στην συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αντιπάρου, την Τετάρτη 27/02/2013 και ώρα 14:00,στην αίθουσα Καλουδά .

25 Φεβρουαρίου, 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
                                                            Ημερ. 21/02/2013
ΔΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ                             Αρ.Πρωτ:428Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 σας προσκαλούμε στην συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αντιπάρου, την Τετάρτη 27/02/2013 και ώρα 14:00,στην αίθουσα Καλουδά ,για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.


1) Λήψη απόφασης για:
Α)Έγκριση 3ου Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού με θέμα:Προμήθεια Μονάδων Παραγωγής
και Διάθεσης Πόσιμου Νερού»
Β) Κατακύρωση της προμήθειας στον προμηθευτή, και έγκριση δέσμευσης πίστωσης, Ανάθεση στο Δήμαρχο της πραγματοποίησης των περαιτέρω ενεργειών για την υπογραφή
της σύμβασης.
2) Λήψη απόφασης για την επαναψήφιση πιστώσεων συνεχιζόμενων προμηθειών και έργων με διαγωνισμό.
3) Έγκριση πίστωσης για καταβολή υπερωριακής αποζημίωσης Δεκεμβρίου 2012
και έτους 2013
4) Έγκριση πίστωσης οφειλόμενων τιμολογίων διαφόρων προμηθειών εκ του
ΠΟΕ
5) Έγκριση πίστωσης οφειλόμενων τιμολογίων παροχής υπηρεσιών και έργων εκ
του ΠΟΕ
6) Επαναψήφιση συνεχιζόμενων απευθείας αναθέσεων και ακυρωθέντων χρηματικών ενταλμάτων Ο.Ε. 2012.
7) Έγκριση δέσμευσης και διάθεσης πιστώσεων Ο.Ε. 2013.
8) Καθορισμός όρων δημοπρασίας και έγκριση σχεδίου διακήρυξης για τη μίσθωση ακινήτου
για την εγκατάσταση Δημοτικών Ιατρείων.

Ο Δήμαρχος Αντιπάρου

ΛΕΒΕΝΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ