Σας προσκαλούμε στην συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αντιπάρου, τo Σάββατο 10/12/11 και ώρα 11:00,στο Δημαρχείο .

8 Δεκεμβρίου, 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ                        Ημερ. 07/12/2011

ΔΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ                                         Αρ.Πρωτ:  4837

            ___

Νομός Κυκλάδων, Τ.Κ 84007

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 σας προσκαλούμε στην συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αντιπάρου, τo  Σάββατο 10/12/11  και ώρα 11:00,στο Δημαρχείο για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

1] Έγκριση δέσμευσης και Ψήφιση διάθεσης πιστώσεων προϋπολογισμού Δήμου Αντιπάρου οικονομικού έτους 2011

2] Έγκριση δέσμευσης και Ψήφιση διάθεσης πιστώσεων για τις εισφορές του Δήμου Αντιιπάρου προς τον Σύνδεσμο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Πάρου- Αντιπάρου για το έτος 2011  

Ο Δήμαρχος Αντιπάρου

ΛΕΒΕΝΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ