Πρόσκληση σύγκλησης Οικ. Επιτροπής (Άρθρο 75 Ν.3852/10)

11 Οκτωβρίου, 2014

ΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ                                        Αντίπαρος 10/10/2014

         ΔΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ                                                   Αριθ: Πρωτ: 4279

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75 Ν.3852/10)

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα την 14η  του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87):

ΘΕΜΑ 1ο :Ανάθεση για κατεπείγουσα προμήθεια υλικών εργοταξιακής σήμανσης λόγω επικυνδυνότητας.
ΘΕΜΑ 2ο :  Καθορισμός τέλους για τη χρήση του ελικοδρομείου.
ΘΕΜΑ 3ο :   Καθορισμός δικαιολογητικών και τέλους για τη διενέργεια πολιτικού γάμου.
ΘΕΜΑ 4ο :   Καθορισμός τιμών συντελεστή ΤΑΠ και ζωνών περιοχών Δήμου Αντιπάρου.
ΘΕΜΑ 5Ο :Καθορισμός τιμών για την παραχώρηση χρήσης αιγιαλού έτους 2015  
ΘΕΜΑ 6Ο :Καθορισμός τιμών  κοινόχρηστων χώρων έτους 2015
ΘΕΜΑ7Ο :Καθορισμός τιμών  για τα μισθώματα των βοσκήσιμων εκτάσεων .
ΘΕΜΑ 8Ο :Καθορισμός τέλους διαμονής παρεπιδημούντων.
ΘΕΜΑ 9Ο :Καθορισμός τέλους ακαθάριστων εσόδων Ν.2539/4.12.1997
ΘΕΜΑ 10Ο :Έγκριση δέσμευσης και ψήφιση διάθεσης πίστωσης  για έξοδα μετακίνησης Δημάρχου και αιρετών.
ΘΕΜΑ 11Ο :Έγκριση επιτροπών μετά από κλήρωση έτους 2014.
ΘΕΜΑ 12Ο :Έγκριση δέσμευσης και ψήφιση διάθεσης πίστωσης για την προμήθεια σακευμένου έτοιμου ψυχρού ασφαλτομίγματος για επούλωση οπών.
ΘΕΜΑ 13Ο :Ανάληψη και δέσμευση πολυετούς υποχρέωσης για την ανάθεση υποστηρικτικών εργασιών για τη σύνταξη της απογραφής  έναρξης σύμφωνα με τη διπλογραφική  Λογιστική  μέθοδο.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Αναστάσιος Δημ. Φαρούπος